სენსორული ინტეგრაცია

როგორ ხდება სენსორული ინტეგრაციის დარღვევის დიაგნოსტირება?

Preview

ბავშვის სენსორულ საჭიროებებზე მუშაობის დაწყებამდე დიდი როლი ენიჭება პროფესიულ შეფასებას და შემდგომ რეკომენდაციებს სხვადასხვა გარემოში, როგორც პირდაპირი, ისე არაპირდაპირი თერაპიის ჩასატარებლად.

სრულყოფილი შეფასება უზრუნველყოფს იმ ფაქტორების იდენტიფიცირებას, რაც გავლენას ახდენენ ბავშვის ფუნქციურ უნარებზე და მის თანამონაწილეობაზე ყოველდღიურ აქტივობებში. შეფასების შედეგად მიღებული მონაცემები ინტერვენციის ეფექტურად დაგეგმვას განსაზღვრავს. სწორად შერჩეული შეფასების ინტრუმენტები კი იძლევა დეტალურ ინფორმაციას სენსორული ფუნქციონირების შესახებ. 

შეფასების პროცესი, პირობითად, შესაძლოა დაიყოს რამდენიმე ძირითად ეტაპად:

  1. ინტერვიუ ბავშვის ძირითად მზრუნველთან და დაკვირვება სრულფასოვანი ინფორმაციის მისაღებად. ამ მიზნით, სენსორული ინტეგრაციის სპეციალისტმა შესაძლოა გამოიყენოს შემდეგი სკრინინგ/კითხვარები: სენსორული გადამუშავების შეფასების ფორმა და სენსორული პროფილი. ეს უზრუნველყოფს ინფორმაციის შეგროვებას ბავშვის ყოველდღიურ აქტივობებში ჩართულობის შესახებ. ხოლო, რაც შეეხება დაკვირვებას, ის სასურველია ჩატარდეს ერთზე მეტ გარემოში. ვთქვათ, სახლში, სკოლაში, კლინიკურ გარემოში და სხვა.
  2. მეორე ნაბიჯი შესაძლოა მოიცავდეს მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე სპეციფიკური, სტანდარტიზებული შეფასების ინსტრუმენტების გამოყენებას, ბავშვის სენსორული გადამუშავებისა და მასთან დაკავშირებული სირთულეების შესაფასებლად. მაგალითად, სენსორული ინტეგრაციისა და პრაქსისის ტესტი, რომელიც 4 წლისა და 0 თვიდან - 8 წლისა და 11 თვემდე ასაკში გამოიყენება. ტესტის გამოყენება მოითხოვს სპეციალიზირებულ ტრენინგსა და პრაქტიკას. აღსანიშნავია, რომ ზოგჯერ ოკუპაციური თერაპევტის გადაწყვეტილებით, ან ბავშვის მდგომარეობის გათვალისწინებით, შეფასების ინსტრუმენტის ყველა ტესტი სრულად არ ტარდება და საჭირო ხდება მხოლოდ რამდენიმე მათგანის ცალკეულად გამოყენება.
  3. მესამე ნაბიჯია შეფასების შედეგების დამუშავება, ინტერპრეტირება და სამუშაო მიზნების, ინტერვენციის გეგმის ჩამოყალიბება.
  4. ხოლო ბოლოს, ინტერვენციის ეფექტურობისთვის აუცილებელია მიღებული შედეგების, მიზნების და გეგმის მშობლისთვის თუ ბავშვთან მომუშავე სპეციალისტთა გუნდისთვის გაცნობა. 
დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+