კვების დარღვევები ბავშვებში

არსებული სახელმწიფო სერვისები

Preview

იქიდან გამომდინარე, რომ კვების სირთულეები შესაძლებელია განპირობებული იყოს სხვადასხვა ფაქტორებით, თითოეული ბავშვისთვის  საჭირო სერვისი და  მასთან მომუშავე სპეციალისტის ჩართულობა შეიძლება განისაზღვროს ინდივიდუალურად.

კვებასთან დაკავშირებული სირთულეების დროს შესაძლებელია გარკევული სპეციალისტების მომსახურების მიღება სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ესენია:  რეაბილიტაცია /აბილიტაციის, ბავშვთა ადრეული განვითარების სერვისი,  აუტისტური სპექტრის ბავშვთა აბილიტაციის პროგრამა და დღის ცენტრის მომსახურეობა.

რეაბილიტაცია /აბილიტაციის  სერვისის მიზანია - ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ადაპტაციური შესაძლებლობების გაძლიერება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. სერვისი განკუთვნილია 0 დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის და გულისხმობს, ოკუპაციური თერაპევტის, კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპევტის, ქცევით თერაპევტის, ფსიქოლოგის და ფიზიკური თერაპევტის მომსახურეობას. სერვისი ბავშვს მიეწოდება რეაბილიტცია/აბილიტაციის ცენტრში, პროგრამაში არსებული სპეციალისტების ჩართულობა და რაოდენობა განისაზღვრება ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებიდან გამომდინარე. გარდა სახელმწიფო პროგრამისა, აღნიშნულ რეაბილიტაციის ცენტრებში შესაძლებელია ფასიანი სერვისის მიღებაც.

ბავშვის ადრეული განვითარების სერვისი  განკუთვნილია დაბადებიდან 7  წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის. მისი მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის ან განვითარების დარღვევის მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირება და ადრეული ჩარევა, ფორმალურ განათლებაში ჩართვისა და სოციალური ინტერაქციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება. სერვისის ფარგლებში მუშაობა მიმდინარეობს ბავშვის კოგნიტური, მოტორული, კომუნიკაციური, ემოციური სფეროს და ყოველდღიური ცხოვრებისთვის საჭირო უნარების გაძლიერებაზე. სერვისი ბავშვს მიეწოდება ადრეული განვითარების ცენტრში ან სახლის გარემოში და გულისხმობს ინდივიდუალური ან ჯგუფურ თერაპიულ სესიებს შესაბამისი სპეციალისტების მონაწილეობით.

აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის პროგრამა ითვალისწინებს - აუტიტური სპექტრის დარღვევების მქონე 18 წლამდე ასაკის ჩათვლით ბავშვების განვითარების დარღვევების იდენტიფიცირებას და ადაპტაციური ფუნქციონირების დონის შეფასებას. ბავშვის სოციალური, მოტორული, შემეცნებითი, კომუნიკაციური, თვითმოვლისა და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, მულტიდისციპლინური ჯგუფის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი, ქცევითი თერაპევტი და სხვა) ჩართულობით.

წლის განმავლობაში მომსახურება მოიცავს 12 კურსს (1 კურსი - 15 სეანსი, მათ შორის გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპიის მინიმალური რაოდენობა - 12 სეანსი). სერვისით სარგებლობა შეუძლიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0- F84.9) ჯგუფის დიაგნოზის მქონე ბავშვები.

დღის ცენტრის სერვისი  უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას, მათ სოციალურ ინკლუზიას ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებაში ჩართვას და ოჯახის მხარდაჭერას. დღის ცენტრი ზრუნავს დამოუკიდებელი ცხოვრების უნარების, ფუნქციური აკადემიური უნარებისა და წინარე პროფესიული უნარების განვითარებაზე.  დღის განმავლობაში ბავშვი ჩართულია როგორც ჯგუფურ, ასევე ინდივიდუალურ აქტივობებში სპეციალური მასწავლებლის და ფსიქოლოგის მონაწილეობით. საჭიროების შემთხვევაში, ბავშვს  მიეწოდება სხვა დამატებით სპეციალისტების - მეტყველების თერაპევტის და ოკუპაციური თერაპევტის სერვისი, რომლებიც უზრუნველყოფენ  კვებასთან დაკავშირებით სჭირო რეკომენდაციების მიწოდებას.

დღის ცენტრის სერვისი განკუთვნილია 6 დან 18 წლმადე  ასაკის ბავშვებისთვის.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+