ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევა

Სპეციალისტები ვინც მუშაობენ ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის მქონე ბავშვებთან

Preview Preview

Ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის მქონე ბავშვებს, საკუთარი პოტენციალის სრულად გამოვლენის, უნარების დაუფლების მიზნით ესაჭიროებათ სხვადასხვა სპეციალისის მომსახურება. Ბავშვების საჭიროებებიდან გამომდინარე ეს სპეციალისტები შესაძლოა იყვნენ:

Ნეიროფსიქოლოგი-აფასებს ბავშვების შემეცნებით უნარებს, მაგალითად ყურადღებას, პრობლემის გადაჭრის უნარს, დასწავლისთვის საჭირო უნარებს. Აფასებს ბავშვის განვითარების ძლიერ და სუსტ მხარეებს განვითარების ყველა სფეროსთან მიმართებაში.. Შეფასების მიზანია ეფექტური ინტერვენციის გეგმის შედგენა.

Ოკუპაციური თერაპევტი: მუშაობს ნატიფ მოტორულ, ვიზუალურ-მოტორულ უნარებსა და სენსორული ინფორმაციის გადამუშავების სირთულეებზე. Ოკუპაციური თერამევტები, ასევე ეხმარებიან ბავშვებს აითვისონ დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარები, რომლებიც აუცილებელია სხვადასხვა აქტივობების შესასრულებლად სკოლაში, სახლში.

სპეციალური მასწავლებლები: სპეციალური მასწავლებელი მუშაობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებთან. ის ახდენს მოსწალეების საგანმანათლებლო საჭიროებების შეფასებას და ეხმარება სკოლის საგნის მასწავლებლებს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შემუშავებაში. Სპეციალური მასწავლებლები, შესაძლოა, მუშაობდნენ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან, როგორც ინდივიდუალურად რესურს ოთახში,  ასევე მცირე ჯგუფებში, ან ასისტიტრებას უწევდნენ საგნის მასწავლებლებს საკლასო ოთახში.

Ენისა და მეტყველების თერაპევტი: ენისა და მეტყველების თერაპევტი აფასებს ბავშვის ენის, მეტყველების და კომუნიკაციის განვითარების დონეს,  Ეხმარება ენის, მეტყველების და კომუნიკაციური უნარების განვითარებაში. მეტყველების თერაპევტები, როგორც წესი, ბავშვებთან მუშაობენ ინდივიდუალურად. Მათ ასევე შეუძლიათ ასწავლონ ბავშვებს, დამატებითი და ალტერნატიული კომუნიკაციის სისტემების გამოყენება.

Სკოლის ფსიქოლოგი: სპეციალიზირებულია, როგორც ფსიქოლოგიაში, ასევე განათლების საკითხებში. Სკოლის ფსიქოლოგი ეხმარება ბავშვს ეხმარება ბავშვს სწავლასთან და ქცევასთან დაკავშირებული სირთულეების გადალახვაში, ასევე სოციალური უნარების განვითარებაში.

Პერსონალური Ასისტენტი: ეს არის გადამზადებული  სპეციალისტი, რომელიც ეხმარება ბავშვს, როდესაც არის ინდივიდუალური მხარდაჭერის საჭიროება სასწავლო პროცესში ჩართვის მიზნით.

Კლინიკური ბავშვთა ფსიქოლოგი:  მუშაობს ფსიქიკურ ჯანრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, სოციალური და ემოციური სფეორის სირთულეებზე, როგორც ბავშვებთან, ასევე მოზარდებთანაც. Კლინიკური ფსიქოლოგი შეიძლება მუშაობდეს სხვადასხვა გარემოში, როგორიცაა მაგალითად კლინიკა, რეაბილიტაციის ცენტრი, ასევე სესაძლოა, რომ მას ჰქონდეს კერძო პრაქტიკა.

Განათლების სპეციალისტი: აფასებს ბავშვის სწავლის უნარს და ქცევას სწავლასთან მიმართებაში. Ასევე ინტერვენციის მიზნით მუშაობს ბავშვებთან, მშობლებთან და მასწავლებლებთან.

სოციალური მუშაკი: სოციალური მუშაკი თავისი საქმიანობის განხორციელებისას ხელს უწყობს ბენეფიციარისთვის კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებების რეალიზებას, უზრუნველყოფს მისთვის არსებულ შესაბამის რესურსებზე ხელმისაწვდომობას, რეაგირებას ახდენს უფლებების სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე და ბენეფიციარს უწევს ადვოკატირებას."- ეს შეიძლება გამარტივდეს

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+