ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევა

ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის დიაგნოსტირება

Preview

ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევის დიაგნოსტირება ხორციელდება კლინიკური სპეციალისტების მიერ ორ მნიშვნელოვან კრიტერიუმზე დაყდნობით. ერთი მხრივ, ხდება ზოგადი ინტელექტუალური ფუნქიონირების შეფასება ინტელექტის სტანდარტიზირებულ ტესტში მიღებული ინტელექტის კოეფიციენტის (IQ) ქულის საფუძველზე. ხოლო, მეორე მხრივ, ფასდება ინდივიდის ადაპტური ქცევა.

ინტელექტის კოეფიციენეტის, IQ –ს ნორმა, ანუ საშუალო მაჩვენებელი, განისაზღვრება კონკრეტულ კულტურაში, ასაკის მიხედვით ადამიანების უმრავლესობის მიერ, ინტელექტის ტესტში მიღებულ ქულებზე დაყრდნობით. იმ შემთხვევაში, თუ ინდივის მიერ ინტელექტის ტესტში მიღებული ქულა ჯდება ქულების 90-დან 110 -მდე დიაპაზონში, აღნიშნული მონაცემები მიუთითებს იმაზე, რომ მისი ზოგადი ინტელექტუალური ფუნქციონირება შეესაბამება ნორმას, ანუ მის მიერ მიღებული ინტელექტის კოეფიციენტი არის საშუალო.

ინტელექტის ტესტში მიღებული ქულა წარმოადგენს ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის დიაგნოსტირების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კრიტერიუმს. ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევის დიაგნოზის დასმა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ინტელექტის კოეფიციენტი, IQ 70 ქულაზე დაბალია და, ამავდროულად, ინდივიდს აღენიშნება ადაპტური უნარების დეფიციტი ორ ან მეტ სფეროში.

ადაპტური ქცევის კონტექსტში, ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის შეფასების დროს, უპირატესობა ენიჭება იმას, თუ როგორ ფუნქციონირებს ინდივიდი გარემოში, რამდენად მაღალია მისი დამოუკიდებლობის ხარისხი ასაკისა და გარემოს მოთხოვნების შესაბამისად და რამდენად ინტენსიური მხარდაჭერა სჭირდება მას დამოუკიდებელი ფუნქციონირებისთვის.  აღნიშნული მიდგომა განსაკუთრებით მნიშნველოვანია განვითარების მძიმე და ღრმა დარღვევების დროს, როდესაც ინსტრუქციის გაგების სირთულიდან გამომდინარე შეუძლებელი ხდება ინტელექტის ტესტის ჩატარება

Ინტელექტუალური  და ადაპტურ განვითრების სირთულეები თავს იჩენს ბავშვის განვითარების დროს. Რაც იმას ნიშნავს, რომ სირთულეები ამ სფეროებში თვალსაჩიონოა ბავშვობის ან მოზარდობის ასაკში. Თუ მსგავსი სირთულეები აღმოცენდება 18 წლის ასაკის შემდეგ, ამ დროს სვამენ  ნეიროკოგნიტური აშლილობის დიაგნოზს. მსგავსი სიმპტომები ზრდასრულობის ასაკში შეიძლება გამოიწვიოს მაგალითად თავის ტვინის ტრავმულმა დაზიანებამ.

Დღესდღეისობით Ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის ხარისხების შეფასება ეყრდობა იმას, თუ როგორი ტიპის მხარდაჭერა სჭირდება ინდვიდს ყოველდღიური ცხოვრებისთვის საჭირო 49 აქტივობაში. Ეს აქტივობები იყოფა 6 ჯგუფად. Ესენია: სახლში და საზოგადოებაში ცხოვრებისთვის საჭირო უნარები, სწავლის უნარი, დასაქმება, ჯანრთელობა და უსაფთხოება, სოციალური აქტივობები.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+