დაუნის სინდრომი

დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა განათლება

დაუნის სინდრომის მქონე ნებისმიერ პირს, სახელმწიფოს მხრიდან, უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, ჩართული იყოს როგორც სარეაბილიტაციო, ასევე საგანმანათლებლო სერვისებში უფასოდ.

ბაღი და სკოლა სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს ბავშვის  ინდივიდუაურ საგანმანათლებლო საჭიროებებს.  სკოლაში ბავშვს უნდა ჰქონდეს მაზე მორგებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. გათვალისწინებული უნდა იყოს, რომ ბავშვის საჭიროებები იცვლება და აუცილებელია ბავშვის მიღწევებისა და წარუმატებლობების  პერიოდული შეფასება მომდევნო საფეხურების დაგეგმვის მიზნით.

დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეები სწავლობენ რეგულარულ კლასებში. მათი ინდივიდუალური პოტენციალის და თავისებურებების გათვალისწინებით, საწყის ეტაპზე შესაძლოა კლასში ჰყავდეთ ასისტენტი. სკოლაში მყოფი სპეც. მასწავლებლები  გარკვეული განრიგით მუშაობენ ბავშვთან შემეცნებითი, პრე აკადემიური თუ აკადემიური უნარების გავარჯისებაზე, სკოლაში უნდა იყოს ყველა ის მასალა, რაც დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვს აკადემიური უნარების ათვისებას გაუადვილებს.

აღსანიშნია, რომ სახელმწოფო ახორცილებს ადრეული ინტერვენციის პროგრამას, რომელიც ვრცელდება დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებზეც 0-დან 7 წლამდე.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+