დაუნის სინდრომი

დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვის შეფასება

დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვის განვითარების შეფასება აქტიურად ხორციელდება პედიატრების და სხვა სამედიცინო პერსონალის მიერ, საჭიროებიდან გამომდინარე.  დაახლოვებით 4 წლის ასაკისთვის გარდა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებისა, სასურველია, მოხდეს ბავშვის შეფასება ფსიქოლოგის მიერ.

ფსიქოლოგი განსაზღვრავს ბავშვის ძლიერ და სუსტ მხარეებს, ინტელექტუალურ პოტენციალს და საგანმანათლებლო საჭიროებას. ამასთან, იძლევა დამხმარე ინდივიდზე მორგებულ რეკომენდაციებს მშობლებისთვის თუ მასწავლებლებისთვის. შეფასება არ უნდა იყოს ერთჯერადი, ის უნდა ხორცილდებოდეს ყოველწლიურად, ან 2-3 წელიწადში ერთხელ, რათა მოხდეს ბავშვის მიღწევების და უნარების განვითარების მონიტორინგი, მისი საგანმანათლებლო პროცესში ეფექტურად ჩართვის მიზნით.

მნიშვნელოვანია, ბავშვის და მისი საჭიროებების შეფასება მოხდეს ასევე სოციალური მუშაკის მიერ, რათა დარწმუნებული ვიყოთ, რომ  ბავშვს არ ექმნება რაიმე ბარიერი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობისა თუ  საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩართვის მხრივ.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+