ცერებრული დამბლა

სწორი პოზა და დახმარების ტექნიკები

თამაში და ყოველდღიურ აქტივობებში ჩართულობა, მნიშვნელოვან გამავითარებელ გავლენას ახდენს ბავშვზე და ზრდის მისი დამოუკიდებლობის ხარისხს. თუკი ბავშვს სხვადასხვა სახის ფიზიკური სირთულეების გამო, არ შეუძლია თამაშის პროცესში დამოუკიდებლად ჩართვა, საჭიროა, მშობლის ან დამხმარეს მხრიდან მოხდეს ხელში ჭერის და ჯდომის ისეთი ტექნიკების გამოყენება, რაც გაზრდის ბავშვის სხვადასხვა აქტივობებში ჩართვის შესაძლებლობას.

თუკი მშობელი ბავშვის ხელში ჭერისას, მისი ტარებისას, ჯდომისას ან მოძრაობისას არ გამოიყენებს სწორ სტრატეგიებს, მან შეიძლება უნებლიედ უარყოფითი გავლენა იქონიოს ბავშვის კუნთთა ტონუსზე, გამოიწვიოს ტონუსის მომატება, და შეაფერხოს ბავშვის აქტიური მონაწილეობა სხვადასხვა აქტივობებში.

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, მშობლებმა იცოდნენ ბავშვის ხელში აყვანის, ჭერის,  ტარების, ჯდომის, დასმის, დაწვენის სწორი სტრატეგიები. ამავდროულად, მნიშვნელოვანია მშობელი იცნობდეს და იყენებდეს სწორ ტექნიკებს ბავშვის მოძრაობების მხარდასაჭერად.

გთავაზობთ ზოგიერთ მათგანს.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+