ცერებრული დამბლა

ცერებრული დამბლის ტოპოგრაფიული კლასიფიკაცია

Preview

გავრცელებულია ცერებრული დამბლის ტოპოგრაფიული კლასიფიკაცია, რომლის დროსაც მოცემულ ზოგად დიაგნოზთან (ცერებრული დამბლა) და დარღვევის სიმძიმესთან ერთად  (მსუბუქი, საშუალო, მძიმე), მიეთითება დაზიანებული სხეულის ნაწილი და / ან მხარე.

ტოპოგრაფიული კლასიფიკაციისას გამოიყენება შემდეგი ორი ტერმინი:

  • პარეზი, რაც ნიშნავს კუნთების სისუსტეს
  • პლეგია, რაც ნიშნავს კუნთების პარალიზებას (მოქმედების უნარის დაკარგვას).

შესაბამისად, ცერებრული დამბლის დიაგნოზს აზუსტებენ დაზიანებული მხარის და სხეულის ნაწილის მითითებით შემდეგნაირად:

  • მონოპლეგია / მონოპარეზი: დაზიანებულია სხეულის მხოლოდ ერთი კიდური, ეს შეიძლება იყოს ჰემიპლეგიის / ჰემიპარეზის ქვესახე, რომლის დროსაც დარღვევა გამოხატულია უპირატესად ერთ კიდურში
  • დიპლეგია / დიპარეზი: უპირატესად დაზიანებულია ქვედა კიდურები ზედა კიდურებთან შედარებით
  • ჰემიპლეგია / ჰემიპარეზი: დაზიანებულია  სხეულის ერთი მხარის ორივე - ზედა და ქვედა კიდური
  • პარაპლეგია / პარაპარეზი:  დაზიანებულია  სხეულის ორივე ქვედა კიდური
  • ტრიპლეგია / ტრიპარეზი:  დაზიენულია სამი კიდური. შესაძლებელია ორივე ხელი და ერთი ფეხი, ან ორივე ფეხი და ცალი ხელი, ან -  ერთი ზედა, ერთი ქვედა კიდური და სახე.
  • ტეტრაპლეგია / ტეტრაპარეზი: დაზიანებულია ოთხი კიდური, თუმცა დარღვევა გამოხატულია უპირატესად სამ კიდურში.
  • კვადრიპლეგია / კვადრიპარეზი: დაზიანებულია ოთხივე კიდური და ტორსი, თავის ჩათვლით. მაღალი ტონუსი უფრო მეტად გამოხატულია ხელებში. ამ ფორმას ახასიათებს სხვა თანმდევი გართულებები,  ხშირია ეპილეფსიური გულყრები.
  • პენტალპლეგია / პანტაპარეზი:  დაზიანებულია სხეულის ოთხივე კიდური, კისრისა და თავის ჩათვლით, კვებისა და სუნთქვის გართულებებით.
Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+