სმენის დაქვეითება და სიყრუე

ყრუთა კულტურა, ჟესტური ენა და მასთან დაკავშირებული რესურსები

Preview

ყრუთა კულტურა ეს არის სოციალური რწმენების, ქცევების, ხელოვნების, ლიტერატურული ტრადიციების, ისტორიის, ღირებულებების და საზოგადოების საერთო ინსტიტუტების ერთობლიობა, რომლებზეც გავლენას ახდენს სიყრუე და რომლებიც ეფუძნებიან ჟესტურ ენას, როგორც კომუნიკაციის მთავარ საშუალებას. კულტურულ ჭრილში,  სიტყვა ყრუ ხშირად იწერება დიდი პირველი ასოთი „Deaf.“ ყრუთა საზოგადოების წევრები სიყრუეს განიხილავენ როგორც განსხვავებას ადამიანის გამოცდილებაში და არა დაავადებას და შეზღუდულ უნარს. ყრუთა თემის წევრები ამაყობენ თავიანთი ყრუ იდენტობით და ყრუ ადამიანებს განიხილავენ ენობრივ უმცირესობად. ბავშვებს, რომლებიც იყენებენ ჟესტურ ენას, როგორც კომუნიკაციის ძირითად საშუალებას, შეიძლება სურდეთ იყვნენ ყრუთა კულტურის ნაწილი, რადგან ეს უზრუნველყოფს მათთვის მიკუთვნილობის გრძნობას, რომელიც ხშირად აკლია მათ სახლში ან სკოლაში, როდესაც მათი გარშემომყოფები არ ფლობენ ჟესტურ ენას. ყრუთა თემი ღიაა ყრუ ადამიანების ოჯახებისა და მეგობრებისთვის, თუმცა, მათაც  უნდა შეეძლოთ კომუნიკაცია ჟესტურ ენაზე.

საქართველოს ყრუთა კავშირი არის ეროვნული ორგანიზაცია, რომელიც იმართება ყრუ ადამიანების მიერ ყრუ ადამიანებისთვის. ყრუთა კავშირის წევრები იკრიბებიან სოციალური, საგანმანათლებლო და პოლიტიკური მიზნით. კავშირი უზრუნველყოფს იმ პირთა ფართო ჩართვას, რომლებსაც აქვთ სმენის დაზიანება, არიან ყრუები, გამოიყენებენ ჟესტურ ენას და ყრუთა კულტურას განიხილავენ როგორც ადამიანებს შორის  განსხვავებას და არა შეზღუდულ უნარს. ყრუთა კავშირს შეუძლია ინდივიდებსა და ოჯახებს მიაწოდოს ინფორმაცია მათი უფლებების, ადვოკატირების და სხვადასხვა სერვისის შესახებ და აწარმოოს თანამშრომლობა სხვა ორგანიზაციებთან როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის გარეთ.

ქართული ჟესტური ენა საქართველოს ეროვნული ჟესტური ენაა. ქართული ჟესტური ენაც, სხვა ჟესტური ენების მსგავსად თავისი ბუნებით სიმბოლური, ვიზუალურ-სივრცითი ენაა, რომელიც ხელმისაწვდომია ყრუ ადამიანებისთვის. ჟესტური ენა შეიცავს როგორც ჟესტებს კონკრეტული სიტყვებისა და იდეების აღსაწერად, ასევე, დაქტილს, რომელიც ქართული ანბანის თითოეულ ასოს შეესაბამება.

SignWiki (https://ge.signwiki.org) არის ვებგვერდი, რომელიც მომზადებულია ყრუთა თემის წარმომადგენლების მიერ და ქართული ჟესტების ე.წ. ელექტრონულ ბანკს წარმოადგენს, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ადამინებს „დაინახონ“ სხვადასხვა ქართული სიტყვის შესაბამისი ჟესტი. ქართული SignWiki-ის შექმნაზე მუშაობა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ  ნორვეგიის განათლებისა და კვლევის სამინისტროს მხარდაჭერითა და საქართველოს ყრუთა კავშირთან თანამშრომლობით 2015 წელს დაიწყო. 

ჟესტური ენის თარჯიმნები არიან სმენის მქონე პირები, რომლებსაც შეუძლიათ ქართულის თარგმნა ქართულ ჟესტურ ენაზე და პირიქით. ისინი უზრუნველყოფენ აუცილებელ მომსახურებას ყრუ ადამიანებისთვის, რომელთაც უწევთ ფუნქციონირება „სმენიან“ სამყაროში. ისევე, როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში, საქართველოშიც, ჟესტური ენის თარჯიმნების უმრავლესობა ყრუ მშობლების შვილები არიან, რომლებმაც ჟესტური ენა ადრეული ბავშვობიდან საკუთარ მშობლებთან კომუნიკაციისას ისწავლეს. თარჯიმნის მომსახურების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია საქართველოს ყრუთა კავშირში ან სოციალური მომსახურების სააგენტოში.

 

 

 

 

 

 

 

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+