მომსახურებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

საინფორმაციო ბროშურები

1. მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია.pdf 2. შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრა.pdf 3. სოციალური პაკეტი.pdf 4. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა.pdf 5. სავარძელ-ეტლებით უზრუნველყოფა.pdf 6. უსინათლოთა ხელჯოხებით_ ყავარჯნებით უზრუნველყოფა.pdf 7. სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა.pdf 8. ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობა.pdf 9. ბავშვთა ადრეული განვითარება _0-7 წელი_.pdf 10. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება.pdf 11. ინკლუზიური სკოლამდელი განათლება.pdf 12. აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია.pdf 13. ბავშვთა რეაბილიტაციააბილიტაციის პროგრამა.pdf 14. კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფა.pdf 15. საპროთეზო-ორთოპედ. საშუალებებით უზრუნველყოფა.pdf 16. დღის ცენტრი.pdf 17. განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლა.pdf 18. ინკლუზიური ზოგადი განათლება.pdf 19. სათემო მომსახურება.pdf 20. ინკლუზიური პროფესიული და უმაღლესი განათლება.pdf 21. დასაქმების ხელშეწყობა.pdf 22. ომის მონაწილეთა რეაბილიტაცია.pdf 23. ადგილობრივი თვითმმართველობების პროგრამები.pdf 24. მომსახურებები ასაკის მიხედვით.pdf 25. მომსახურებები აუტიზმის მქონე პირებისთვის.pdf 26. მომსახურებები დაუნის სინდრომის მქონე პირებისთვის.pdf 27. მომსახურებები უსინათლო პირებისთვის.pdf 28. მომსახურებები სმენის დარღვევის მქონე პირებისთვის.pdf 29. მომსახურებები ცერებრული დამბლის მქონე პირებისთვის.pdf
Close Dialog
About Sheaghe

You can use Sheaghe to search for any type of rehab service in Georgia. We have a whole database of service providers on the website; each of them registered according to their location, category of service and the types of service they provide.

Using the search tool on the home page of Sheaghe, you can search for registered services by name, region, exact address, or by using keywords that describe the service you are looking for. Alternatively, or for a broader search, you can browse the categories of service, all of which are listed on the right hand side of the home page.

Once your search results appear on the map, simply click on the marker to learn more about that specific service. From here, you can also follow the link to the Service Provider’s profile page, which gives you more detailed information about the services they provide as well as how to find them. You can also message the service provider directly through Sheaghe by using the instant messaging feature at the bottom of the Service Provider’s Profile page.

If you are a service provider and would like to know more about registering your services on Sheaghe, please see here

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+