დასწავლის უნარის დარღვევა

დასწავლის უნარის დარღვევა მიმდინარეობის სიმძიმის მიხედვით

Preview

დასწავლის უნარის დარღვევა გამოხატვის სიმძიმის მიხედვით განსხვავდება და  გამოიყოფა 3 ხარისხი: მსუბუქი, საშუალო და ძლიერი.

  • მსუბუქად გამოხატული მიმდინარეობის დროს, სათანადო მხარდამჭერი სერვისების მიღების შემთხვევაში, რაც ძირითადად გულისხმობს ინდივიდუალურ საჭირობებზე მორგებულ სწავლებას, მოსწავლე ახდენს დასწავლის უნარის დარღვევით გამოწვეულ სირთულეებთან გამკლავებას და როგორც წესი მიყვება ასაკით გათვალისწინებულ სასწავლო პროგრამას;
  • საშუალოდ გამოხატული მიმდინარეობის დროს საჭიროა უფრო ინტენსიური დამხმარე სერვისების გამოყენება, რაც ასევე გულისხმობს შეფასების საფუძველზე ინდივიდუალური საჭირობების იდენტიფიცირებას და ამის გათვალისწინებით სწავლებას, ასევე, როგორც წესი, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებას. შესაძლოა, საჭირო იყოს სწავლების დამხმარე სტრატეგიების გამოყენება,  როგორც სასკოლო გარემოში, ასევე - სახლში;
  • ძლიერად გამოხატული მიმდინარეობის დროს მოსწავლეს სჭირდება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით სწავლება და უფრო ინტენსიური და ხანგრძლივი დახმარება აკადემიური საგნების ათვისებაში. თუმცა მიუხედავად ინტენსიური მხარდამჭერი სერვისებისა დიდია ალბათობა, რომ მოსწავლეს აკადემიური მიღწევა შეიძლება მაინც ჩამორჩებოდეს მისი ასაკობრივი ნორმით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. 
Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+