დასწავლის უნარის დარღვევა

რა არის დასწავლის უნარის დარღვევა?

Preview

დასწავლის უნარის დარღვევა არის ნეიროგანვითარების დარღვევა და ვლინდება ბაზისური აკადემიური საგნების წერის, კითხვის და მათემატიკური უნარების ათვისების სირთულეში, რასაც, თავის მხრივ, საფუძვლად ინფორმაციის გადამუშავების სხვადასხვა კომპონენტის დეფიციტი უდევს. 

დასწავლის უნარის დარღვევა ზოგადი სახელწოდებაა და მოიცავს შემდეგ მდგომარეობებს: 

დისლექსია - კითხვის უნარის სპეციფიკური დარღვევა;
დისგრაფია - წერის უნარის სპეციფიკური დარღვევა;
დისკალკულია - მათემატიკური უნარების სპეციფიკური დარღვევა;

საერთაშორისო სტატისტიკის მიხედვით, სკოლის მოსწავლეების 10-15% აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება, ხოლო მათ შორის 1/3 აქვს დასწავლის უნარის დარღვევა. 

 __________________________________________________________

* ნეიროგანვითარების დარღვევა - ცენტრალური ნერვული სისტემის, კერძოდ, თავის ტვინის ფუნქციონირების დარღვევით გამოწვეული მდგომარეობა. 

* ბაზისური აკადემიური უნარები - აკადემიური უნარებია, რასაც მოსწავლეები სხვადასხვა საგნის, აკადემიური პროგრამის ფარგლებში სწავლობენ სკოლაში. ხოლო, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ საგნების ათვისების წინაპირობა წერა, კითხვა და მათემატიკური უნარებია, ამ უნარებს ბაზისურ აკადემიურ უნარებს უწოდებენ.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+