ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევა

ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის ინტერვენცია

Ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევის შემთხვევაში ინტერვენცია, როგორც წესი,  რამდენიმე მიმართულებით ხორციელდება:

  1. კოგნიტური ინტერვენცია, ბავშვის სხვადასხვა სფეროების განვითარებაზე ორიენტირებული თერაპიები,  რეაბილიტაცია-აბილიტაციის პროგრამაში ჩართვა, ქცევის მართვა, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით სწავლება, ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის გაწევა.
  2. Მკურნალობა, რომელიც მიმართულია ინტელექტუალური სფეროს დარღვევის თანმდევ მდგომარეობებზე, როგორიც არის მყიფე X სინდრომი, რომლის დროსაც ფარმაკოლოგიური ჩარევა ხელს უწყობს ყოველდღიური ცხოვრებისთვის საჭირო უნარების ათვისების გაუმჯობესებას. Მკურნალობა, რომელიც მიმართულია ინტელექტურალური სფეროს გავნითარების დარღვევის გამომწვევ მიზეზებზე, მაგალითად როგორც ეს ხდება დიეტით იმ პაციენტებში ვისაც აქვთ ფენილკეტონურიის დიაგნოზი.

Ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის შეფასება და მართვა, როგორც წესი, ფოკუსირებულია ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის გაწევაზე. Ცალკეულ შემთხვევებში, როდესაც მდგომარეობას თან ახლავს ფსიქიატრიული აშლილობებიც, ქცევის უკეთ მართვის მიზნით საჭიროა მიერ განხორციელებული მედიკამენტური ჩარევაც, რაზეც გადაწყვეტილების მიღება ხდება ექიმის მიერ. Ზოგიერთი შემთხვევაში დიფერენციალური დიაგნოზის დასმას  და სრულფასოვანი კლინიკური შეფასებების განხორციელებას აფერხებს მეტყველებისა და კოგნიტური უნარების განვითარების მკვეთრად გამოხატული სირთულეები.

იმისათვის რომ ინტელექტუალური დარღვევის მქონდე ინდივიდმა შეძლოს საკუთარი პოტენციალის მაქსიმალური გამოვლენა, სოციუმში ადგილის დამკვიდრება, ადაპტური ფუნქციონირება და  სხვადასხვა ხარისხის ფსიქო-სოციალური კეთლდღეობის მღწევა, საჭიროა რომ მოხდეს თავად მათი და მათი ოჯახების სწორი მხარდაჭერის განხორციელება.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+