ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევა

ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის მახასიათებლები

Preview

Ინტელექტუალური ფუნქციონირების სირთულეები: Ინტელექტი არის ადამიანის გონებრივი უნარი, რომელიც მოიცავს მსჯელობას, დაგეგვმას, პრობლემების გადაჭრას, აბსტრაქტულ აზროვნებას, კომპლექსური იდეების გაგებას, დასწავლის ეფექტურობას და გამოცდილებით სწავლის შესაშესაძლებლობას. Ინტელექტუალური ფუნქციონირების სირთულეები აისახება შემდეგ უნარებზე: Მსჯელობა, Პრობლემის გადაჭრის უნარი, Დაგეგვმა, Განსჯა, Აბსტრაქტული აზროვნება, Აკადემიური წინსვლა , Გამოცდილებით სწავლა (დაკვირვებით, ცდისა და შეცდომის გზით პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით დასწავლა).

Ადაპტური ფუნქციონირების სირთულეები: Ადაპტური უნარები, მოიცავს ისეთ უნარებს, რომლებიც ადამიანს სჭირდება დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის. Თუ ეს უნარები ასაკის შესაბამისად არ არის განვითარებული, ადამიანს ესაჭიროება მხარდაჭერა, რათა მიაღწიოს წარმატებას როგორც სკოლაში, ასევე სამსახურსა დამოუკიდებლად ცხოვრებაში. Ადაპტური უნარების შეფასება ხდება სპეციალიური სტანდარტიზებული ტესტებით, რომლებშიც გათვალისწინებულია კულტურისთვის დამახასიათებელი ფაქტორები.

Ადაპტური ფუნცქიონირების სირთულეები ვლინდება  ყოველდღიური ცხოვრებისთვის საჭირო შემდეგ სფეროებში:

  • Კომუნიკაცია: კომუნიკაცია ეს არის გარშემომყოფებთან ინფორმაციის გაცვლის, მიღებისა და გადაცემის უნარი. Კომუნიკაციის დროს ინფორმაციის გაცვლა ხდება სიტყვებით ან მოქმედებებით ან სხვა დამხმარე საშუალებებით. Კომუნიკაციისთვის აუცილებელია, რომ სუბიექტმა შეძლოს როგორც საკუთარიაზრების გამოხატვა, ასევე სხვების გაგება.
  • Ემოციური სფეორის განვითარება: გულისხმობს იმ უნარ-ჩვევების დაუფლებას, რომელიც ბავშვს აძლევს საშუალებას დაამყაროს ურთიერთობები, გამოხატოს და მართოს საკუთარი ემოციები, გაიგოს სხვისი ემოციები და გამოხატოს ემპათია;
  • Სოციალური უნარები: Სოციალური უნარები გულისმობს სოციალური წესების, საზოგადოებრივი და კულტურული ქცევების გაგების და შესრულების, ასევე  Საზოგადოებაში არსებული რუტინული წესების მიყოლის უნარებს Მაგალითად როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, საკვები პროდუქტების ყიდვის დროს მაღაზიაში და ა.შ შესაბამისად, სოციალური უნარების განვითარება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია გარემოსთან და სხვა ადამიანებთან ეფექტური ინტერაქციის დამყარებისთვის, ყოველდღიური ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში წარმატების მისაღწევად. სოციალური უნარები არ არის თანდაყოლილი, მნიშვნელოვანია მათი განვითარების ხელშეწყობა ადამიანის ასაკის, გარემოს მოთხოვნებისა და განვითარების თავისებურებების გათვალისწინებით
  • Დამოუკიდებლობა როგორც სახლში, ასევე საზოგადოებაში: დამოუკიდებლად ფუნქციონირებისთვის საჭირო, ანუ ადაპტური უნარი  გულისმხობს საკუთარი თავის მოვლის უნარს, მაგალითად დაბანა, ჩაცმა, კვება. Აღნიშნული, ასევე მოიცავს ყოველდღიური საქმიანობების უსაფრთხოდ შესრულების უნარს. Მაგალითად საკვების მომზადება, დასუფთავება, რეცხვა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოხმარებას, სურსათისა და საკვები პროდუქტების შესყიდვას. Დამოუკიდებლად ცხოვრებისთვის საჭირო უნარები აუცილებელია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობისა და ადაპტაციისთვის.
  • Სასკოლო და აკადემიური ფუნქციონირება: აკადემიური უნარები მოიცავს სასკოლო და სამუშაო გარემოში სოციალური ნორმების დაცვას. აკადემიური ფუნქციონირებისვის მნიშვნელოვანია ახალი ცოდნისა და ჩვევების ათვისებისთვის აუცილებელი უნარების ფლობა. მათი განვითარება უმეტეს წილად დაკავშირებულია სწვლებასთან, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ყოველდღიური გამოცდილებაც იძლევა მათი პრაქტიკაში დაუფლების საშუალებას.  

Განვითარების მოტორული სფერო: მოტორული, იგივე ფიზიკური განვითარება, გულისხმობს ძვლების და კუნთების ეტაპობრივ განვითარებას და სხეულის გარემოში მობილობის და მანიპულირების უნარს.  მოტორული უნარების განვითარება ჩამორჩება ასაკობრივი განვითარების ნორმას, რაც თავის მხრივ ხელისშემშლელია სპორტული აქტივობებისთვის, ჩაცმის, კვების, საწერ საშუალებების გამოყენების უნარების განვითარებისთვის.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+