ტიკური აშლილობა

რა განასხვავებს ტიკს ობსესიურ კომპულსური დარღვევისგან?

ტიკი

  • მოქმედება არამიზანმიმართულია
  • ახასიათებს ქრონიკული და მაღალი დონე მოტორული აქტივაციის
  • საფუძველი მოტორული აქტივაცია და დაძაბულობაა
  • უმეტესად  ვლინდებაა იმედგაცრუების, მოუთმენობის და უკმაყოფილების დროს

ობსესიურ-კომპულსური აშლილობა

  • მოქმედება მიზანმიმართულია და ემსახურება შფოთვის შემცირებას
  • ახასიათებს მოტორული აგზნების ნორმალური დონე
  • საფუძველს წარმოადგენს აზრები
  • აქტივირდება, როგორც წესი, შიშის და მომატებული შფოთვის დროს

აღსანიშნავია, რომ ტიკტიკური აშლილობის ერთ-ერთი ფორმის, ტურეტის სინდრომის დროს, ხშირად ობსესიურ-კომპულსური აშლილობაც გვხვდება, როგორც თანაარსებული დიაგნოზი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას, რომ ტიკური აშლილობის დიაგნოსტირება და მისი გამიჯვნა სხვა მდგომარეობებისგან სპეციალისტების მხრიდან ხანგრძლივ, სიღრმისეულ შეფასებას საჭიროებს და მხოლოდ გარეგნული ნიშნებით თუ თვითდიაგნოსტირებით არ უნდა შემოვიფარგლოთ.

 
 

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+