ტიკური აშლილობა

ტიკური აშლილობის ფორმები

Preview

არსებობს ტიკურ აშლილობათა სამი ფორმა:

  1. ტურეტის სინდრომი
  2. ქრონიკული მოტორული ან ვოკალური ტიკური აშლილობა
  3. გარდამავალი ტიკური აშლილობა.

ტურეტის სინდრომი

ნევროლოგიური, ქრონიკული ხასიათის დარღვევაა და ხასიათდება განმეორებითი, უნებლიე, როგორც მოტორული, ასევე ვოკალური ტიკებით. ტიკების გამოვლენის სიხშირე და სიძლიერე შესაძლოა ცვალებადობდეს.

ტურეტის სინდრომი ტიკების ყველაზე რთულ ფორმად მიიჩნევა. აღსანიშნია, რომ ტურეტის სინდრომის შემთხვევაში, ხშირად ვხვდებით სხვა შფოთვით და ნევროლოგიურ დარღვევებსაც. (როგორებიცაა: ობსესიურ კომპულსური აშლილობა  და ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტივობის სინდრომი). 

ქრონიკული მოტორული ან ვოკალური ტიკური აშლილობა

ქრონიკული ტიკური აშლილობა ერთი ან რამდენიმე სახის  მოტორული ან ვოკალური ტიკით ვლინდება, მაგრამ არა ორივე მათგანით. ტიკები უეცარი აფეთქების სახეს ატარებს, რასაც მოსდევსხომე მდგრადი შეკავება გარკვეული პერიოდით.  მნიშვნელოვანია, რომ ქრონიკული ტიკური აშლილობისას ტიკების ფორმა და სიხშირე ასაკთან ერთად იცვლება.

გარდამავალი ტიკური აშლილობა

გარდამავალი ტიკური აშლილობა ტიკების სხვა ფორმებს შორის ყველაზე ხშირია. დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა 10%-ში ვლინდება.  ამ შემთხვევაშიც ადგილი აქვს უეცარ ახნმოკლე, განმეორებად მოძრაობებს ან ხმებს (ვოკალიზაციას).

აღნიშნული ტიკები ძირითადად ვლინდება რამდენიმე თვით, პერიოდულად ჩნდება და ქრება ისე, რომ არ ატარებს უწყვეტ ხასიათს ერთი წლის განმავლობაში.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+