აუტისტური სპექტრის დარღვევა

საგანმანთლებლო გარემოს ორგანიზება

Preview
 • მოსწავლე უნდა სწავლობდეს ინკლუზიურ გარემოში, ეფექტურია მცირე ზომის ჯგუფში სწავლება.
 • ბავშვის შემეცნებითი უნარები შეფასებული უნდა იყოს სპეციალისტების მიერ და სკოლას ნათელი წარმოდგენა უნდა ჰქონდეს ბავშვის ძლიერ/ სუსტ მხარეებსა თუ საჭიროებებზე.
 • ინფორმაციის გადამუშავების სტილი ყველა შემთხვევაში განსხვავებულია. სწორედ ამიტომ უნდა შემუშავდეს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება კონკრეტული მოსწავლის ინდივიდუალური რესურსები და საჭიროებები.
 • გამოიყენეთ “ჯერ და შემდეგ" ტიპის ბარათები  დღის განრიგის გასაცნობად. ბარათები შესაძლოა, წამოდგენილი იყოს შემდეგი ფორმატით: რგოლებიანი ბაინდერის სახით, პლანშეტით, საქაღალდის სახით, დაფის, სამაგრებიანი ბარათების ფორმით, რომელიც მაგრდება მერხზე ან კედელზე.
 • ყურადღების დეფიციტის შემთხვევაში, აუცილებელია, დავალებები დაიყოს მცირე ნაწილებად და თითოეულ დავალებას მოსდევდეს უკუკავშირი მასწავლებლის მხრიდან.
 • მიეცით მეტი დრო თითოეული დავალების შესასრულებლად, ვინაიდან აღნიშნული დიაგნოზის მქონე ბავშვების უმრავლესობა ინფორმაციას შედარებით ნელა ამუშავებს.
 • აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე მოსწავლეებს ხშირად აქვთ წერითი დავალებების შესრულების და აბსტრაქტული აზროვნების სირთულეები. სწორედ ამიტომ, საჭიროა დავალებების მორგება მოსწავლის საჭიროებებზე; კერძოდ, გამოკითხვისას უნდა გამოიყენოთ ტესტები- არჩევით პასუხებით. აირიდეთ ისეთი შეკითხვების დასმა, რომელიც იწყება „რატომ” და „როგორ” კითხვითი სიტყვებით. მსგავსი ტიპის შეკითხვები უნდა ჩანაცვლდეს დახურული ტიპის კითხვებით.
 • მათემატიკის დავალების შესრულებისას - უნდა შეაფასოთ მხოლოდ მოსწავლის მიერ მიღებული საბოლოო პასუხი და არ უნდა დააძალოთ, აგიხსნათ, თუ როგორ მიიღო ესა თუ ის შედეგი.
 • აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე მოსწავლეები, ხშირად, განსაკუთრებულ ინტერესს ავლენენ ტექნიკის მიმართ. ისეთ შემთხვევაში, თუ ბავშვი არ ინტერესდება ფურცლით და კალმით, უმჯობესია, დართოთ მათ დავალების კომპიუტერზე შესრულების უფლება.
 • ჯგუფში მყოფი სხვა ბავშვები მომზადებულები უნდა იყვნენ და იცოდნენ აუტიზმის სპექტრის სპეციფიკის შესახებ, რაც უფრო ადვილს გახდის მათ შორის ინტერაქციას.
 • სოციალური უნარების გასავითარებლად, მასწავლებლებმა აქტიურად უნდა განამტკიცოს ბავშვის მხრიდან სოციალური ურთიერთობის ინიცირების და წარმართვის მცდელობები. ეფექტურია თანაკლასელების ჩართვა კონკრეტული სოციალური სიტუაციების ინსცენირებისთვის, იმის დასასწავლად, თუ როგორ მოიქცეს ბავშვი მსგავს სიტუაციებში.
Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+