აუტისტური სპექტრის დარღვევა

ინტერვენციის მეთოდები - 3. ფლორთაიმ თერაპია

ფლორთაიმი არის ურთიერთობაზე დაფუძნებული თერაპია აუტიზმის მქონე ბავშვებისთვის. ფლორთაიმი გულისხმობს მიდგომას, როდესაც მშობელი ან თერაპევტი იატაკზე  ბავშვთან ერთად თამაშობს და ერთვება აქტივობებში.

ფლორთაიმი არის ალტერნატივა ქცევის გამოყენებითი ანალიზის (ABA). ზოგჯერ საჭიროებიდან გამომდინარე ორივე თერაპიას ერთად იყენებენ.

თერაპიის მიზანია, მოზრდილები დაეხმარონ ბავშვებს კომუნიკაციის უნარების გაფართოებაში. ისინი ერგებიან ბავშვს განვითარების დონეს და ხელს უწყობენ მათი ძლიერი მხარეების განვითარებას.

თერაპევტები და მშობლები, ბავშვებთან ერთად, ერთვებიან იმ საქმიანობაში, რომელიც ბავშვს უყვარს. ისინი მათთან ერთად თამაშობენ და მიჰყვებიან ბავშვის ინიციატივას.

ფლორთაიმი მიზნად ისახავს დაეხმაროს ბავშვს, მიაღწიოს ექვს მნიშვნელოვან ნაბიჯს, რაც ხელს უწყობს ემოციურ და ინტელექტუალურ ზრდას:

  • თვითრეგულირებას და სამყაროსადმი ინტერესს
  • ინტიმურობას, ან ურთიერთობებში ჩართვას
  • ორმხრივ კომუნიკაციას
  • რთულ კომუნიკაციას
  • ემოციურ იდეებს
  • ემოციურ აზროვნებას

თერაპევტები მშობლებს ასწავლიან, თუ როგორ უნდა მიმართონ შვილები უფრო და უფრო რთული ინტერაქციისაკენ. ამ პროცესს, უწოდებენ ”კომუნიკაციის წრეების გახსნა-დახურვას”, რაც უმთავრესია ფლორთაიმ მიდგომისთვის.

ფლორთაიმი არ მუშაობს მეტყველებაზე, ფიზიკურ ან შემეცნებით უნარებზე უშუალოდ. ამ უნარებს  ის ავითარებს ემოციური სფეროს განვითარებაზე ფოკუსირების გზით.

საერთო ჯამში, ეს მეთოდი აუტიზმის მქონე ბავშვებს ეხმარება პოტენციალის გამოვლენაში.

ფლორთაიმი ტარდება მშვიდ გარემოში. ეს შეიძლება იყოს სახლი ან სხვა სტრუქტურირებული ან არა სტრუქტურირებული გარემო.

თერაპიის სესიები დღეში ორიდან ხუთ საათამდეა. ის მოიცავს მშობლებისა და აღმზრდელების ტრენინგსა და ბავშვთან ინტერაქციას.

სესიის განმავლობაში, მშობელი ან სერვისის მიმწოდებელი უერთდება ბავშვის საქმიანობას და მიჰყვება ბავშვის ინიციატივებს. შემდეგ, მშობელი ან სერვისის მიმწოდებელი ერთვება უფრო და უფრო რთულ ინტერაქციაში ბავშვთან.

ფლორთაიმ მიდგომის გამოყენება სკოლამდელ დაწესებულებებში,  ზრდის ბავშვის ჩართულობას მის თანატოლებთან.

სესიები ხელს უწყობს ორმხრივ თამაშს, რომელიც საფუძველს უყრის გაზიარებული ყურადღების, ჩართულობისა და პრობლემების გადაჭრის უნარების განვითარებას. მშობლები და თერაპევტები ეხმარებიან ბავშვს ყურადღების გამახვილებაში, რათა გააღრმაონ მათი ინტერაქცია და აბსტრაქტული, ლოგიკური აზროვნება.

განვიხილოთ მაგალითი:

თუ ბავშვი აგორებს სათამაშო სატვირთო მანქანას, შესაძლოა მშობელმა იმავე გზით გააგოროს თავისი სათამაშო მანქანაც. შემდეგ მშობელმა შეიძლება მანქანა ბავშვის სატვირთო მანქანის წინ დააყენოს, ან თამაშს სიტყვები დაუმატოს. ეს ხელს უწყობს ბავშვის, რომ მოახდინოს რეაგირება და დაიწყოს ინტერაქცია.

ბავშვის უნარების გაუმჯობესებასთან ერთად, თერაპევტები და მშობლები ბავშვის განვითარებისა და ინტერესების შესაბამისად ცვლიან სტრატეგიებს, რადგან ხელი შეუწყონ ინტერაქციის უფრო მაღალ დონეს.

მაგალითად, სათამაშო სატვირთო მანქანაზე თამაშის ნაცვლად, მშობლებს შეუძლიათ გამოიყენონ სხვა სათამაშოები ან აქტივობები, რომლისადმიც ბავშვი განსაკუთრებული ინტერესით გამოირჩევა.

ოჯახებმა სასურველია, გამოიყენონ ფლორთაიმის პრინციპები ბავშვთან ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+