აუტისტური სპექტრის დარღვევა

ინტერვენციის მეთოდები - 2. ქცევის გამოყენებითი ანალიზი

ქცევის გამოყენებით ანალიზი (ABA) არის დასწავლის თეორიაზე დაფუძნებული სისტემური ჩარევის მეთოდი,  რომელიც ემსახურება სოციალურად მნიშვნელოვანი ქცევის ფორმირებას, თუ ხარისხობრივი ცვლილებების განხორციელებას.

ქცევის გამოყენებით ანალიზი გვეხმარება გავიგოთ თუ:

  • როგორ მოქმედებს ქცევა
  • როგორ გავლენას ახდენს გარემო ქცევაზე
  • როგორ ხდება დასწავლა

თერაპიის მიზანია, სოციალურად მნიშვნელოვანი ქცევის ზრდა და საზიანო ან დასწავლის პროცესზე უარყოფითად მოქმედი ქცევების შემცირება.

ABA თერაპია ამცირებს პრობლემურ ქცევებს და აუმჯობესებს: ენისა და კომუნიკაციის სფეროს, ყურადღების ფოკუსირების, მეხსიერების, სოციალურ, ადაპტურ და აკადემიურ უნარებს.

  • ABA თერაპია:
  • ერგება თითოეული ადამიანის უნიკალურ მოთხოვნილებებს
  • შესაძლოა ხორციელდებოდეს სხვადასხვა ადგილას - სახლში, სკოლაში და სხვა სოციუმში
  • ასწავლის უნარებს, რომლებიც სასარგებლოა ყოველდღიურ ცხოვრებაში
  • მოიცავს  როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფურ მიდგომას.

ABA-ს ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგია დადებითი განმტკიცებაა. როდესაც ქცევას მოსდევს რაიმე, რაც სუბიექტისთვის ღირებულია (ჯილდო), ადამიანი უფრო მეტად იმეორებს ამ ქცევას. დროთა განმავლობაში, ეს ხელს უწყობს ქცევის დადებით ცვლილებას.

პირველი ეტაპზე, თერაპევტი განსაზღვრავს სამიზნე ქცევას. ყოველ ჯერზე, როდესაც პიროვნება წარმატებით ავლენს ამ ქცევას ან უნარს,  იღებს ჯილდოს. ჯილდო შესაძლოა იყოს - შექება-აღიარება, სათამაშო ან წიგნი, ვიდეოს ყურება, სათამაშო მოედანზე წასვლა სხვა ადგილმდებარეობაზე წვდომა და ა.შ. მთავარი, რასაც ვიყენებთ განმამტკიცებლად (ჯილდოდ) იყოს სუბიექტისთვის სასურველი და საინტერესო.

როგორ მიმდინარეობს ABA პროგრამა

გამოცდილი ქცევის ანალიტიკოსი (BCBA) ადგენს და უშუალოდ ზედამხედველობს პროგრამას. ისინი პროგრამას ადგენენ ინდივიდუალურად აუტიზმის სპექტრის მქონე თითოეული პირის საჭიროებების, ინტერესების, ძლიერი მხარეებისა და ოჯახური სიტუაციის მიხედვით.

ლიცენზირებული ქცევის ანალიტიკოსები ჩარევას იწყებენ თითოეული ადამიანის უნარებისა და ძლიერი მხარეების დეტალური შეფასებით. შეფასების შედეგების მიხედვით, ხდება თერაპიის კონკრეტული მიზნების შემუშავება და მათი მიღწევის გზების ნაბიჯ-ნაბიჯ გაწერა.

ABA თერაპევტი, მარტივიდან რთულისკენ მიდგომით (მაგალითად, ერთჯერადად ბგერის წარმოთქმიდან- საუბრის წარმოებამდე), მუშაობს თითოეული ნაბიჯის სწავლებაზე,

BCBA და თერაპევტები აფასებენ პროგრესს თერაპიის თითოეულ სესიაზე მონაცემების შეგროვებით. მონაცემები ეხმარება მათ მუდმივად აკონტროლონ პიროვნების პროგრესი მიზნებისკენ მიმავალ გზაზე.

ქცევის ანალიტიკოსი რეგულარულად ხვდება ოჯახის წევრებს და პროგრამის მიმწოდებლებს, რომ განიხილონ ინფორმაცია მუშაობის დინამიკასთან დაკავშირებით, რაც მათ საშუალებას აძლევთ წინასწარ დაგეგმონ და საჭიროებისამებრ შეცვალონ სწავლების გეგმები და მიზნები.

მშობლების, ოჯახის წევრებისა და აღმზრდელებისთვის მნიშვნელოვანია ABA პრინციპების ცოდნა და ჩართულობა მუშაობის პროცესში, რათა მათ ხელი შეუწყონ დასწავლილის გავარჯიშებას ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

ქცევის გამოყენებითი ანალიზის (ABA) გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი ასაკის აუტიზმის მქონე პირთან, ადრეული ბავშვობიდან ზრდასრულობამდე.

კვლევებზე დაფუძნებით, ინტენსიური და გრძელვადიანი თერაპია ABA პრინციპების გამოყენებით, აუმჯობესებს შედეგებს აუტიზმის სპექტრის მქონე ბევრ, მაგრამ არა ყველა ბავშვში. "ინტენსიური" და "გრძელვადიანი" ეხება პროგრამებს, რომლებიც კვირაში 25-დან 40 საათამდე თერაპიას  გულისხმობს.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+